โครงการ ๑ ทูต ๓ ผลิตภัณฑ์

สินค้าและบริการกอล์ฟ

เหตุผล :

  1. จำนวนนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจสินค้าและบริการกอล์ฟมีแนวโน้ม สูงขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจสินค้าและบริการนี้ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5.2 ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้า ปทท.ทั้งหมด (ประมาณ 1.10 ล้านคนในปี พ.ศ. 2555)

  2. จากสถิติ พบว่า จำนวน circulation นิตยสารที่เกี่ยวกับกอล์ฟไม่ต่ำกว่า 20,000 คนต่อฉบับ และมีผู้อ่านไม่ต่ำกว่า 80,000 คนต่อฉบับ

  3. ปัจจุบันมีผู้ประกอบการนำเที่ยวรายใหญ่ รวมถึงผู้ประกอบการรายกลาง และรายเล็กของ อต. จัด package นำเที่ยวสำหรับกลุ่มความสนใจเฉพาะมากขึ้น

  4. หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของหลายประเทศได้จัดทำข้อมูลด้านการ ท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มเผยแพร่ต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์มากขึ้น

10/15/2014กลับหน้าหลัก