โครงการ ๑ ทูต ๓ ผลิตภัณฑ์

สินค้าและบริการเชิงสุขภาพและความงาม

เหตุผล :

  1. จำนวนนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจสินค้าและบริการเชิงสุขภาพและ ความงามมีแนวโน้มสูงขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจสินค้าและบริการนี้ คิดเป็นสัดส่วน ประมาณ ร้อยละ 5.6 ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้า ปทท.ทั้งหมด (ประมาณ 1.19 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2555)

  2. จากสถิติ พบว่า จำนวน circulation นิตยสารที่เกี่ยวกับ Health & Wellness ไม่ต่ำกว่า 20,000 คนต่อฉบับ และมีผู้อ่านไม่ต่ำกว่า 80,000 คนต่อฉบับ

  3. ผู้ประกอบการนำเที่ยวรายใหญ่ รวมถึงผู้ประกอบการรายกลาง และรายเล็กของออสเตรเลียจัด package นำเที่ยวสำหรับกลุ่มความสนใจเฉพาะมากขึ้น

  4. หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของหลายประเทศได้จัดทำข้อมูลด้านการ ท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มเผยแพร่ต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์มากขึ้น

10/15/2014กลับหน้าหลัก