ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพ

สินค้า

สินค้าไทยลำดับต้น ๆ ที่เข้าสู่ตลาดออสเตรเลีย ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วนประกอบ เครื่องจักรและส่วนประกอบ พลาสติก อาหารทะเลกระป๋อง/แปรรูป ผลิตภัณฑ์จากเห็กและเหล็กกล้า ยางและผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า


การส่งออกสินค้าไทย

ปี 2557 (ม.ค. – พ.ค.) ประเทศไทยส่งออกสินค้าไปออสเตรเลีย มูลค่า 3,413.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 3.71 ของมูลค่าส่งออกโดยรวม (ลดลงร้อยละ 20.31 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) อย่างไรก็ตาม หากมองย้อนกลับไปในช่วง 3 ปี จะพบว่า มูลค่าการส่งออกจากไทยไปออสเตรเลียเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ รายละเอียดปรากฏในตารางมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปออสเตรเลีย 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2554 – 2556)


ตารางมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปออสเตรเลีย 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2554 – 2556)

มูลค่าการส่งออกตั้งแต่ปี 2554 – 2556 เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ดังนี้

 • ปี 2554 มูลค่าการส่งออกรวม 7,922.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลงร้อยละ 15.43)
 • ปี 2555 มูลค่าการส่งออกรวม 9,720.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ขยายตัวร้อยละ 22.70)
 • ปี 2556 มูลค่าการส่งออกรวม 10,186.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ขยายตัวร้อยละ 4.97)

ตารางมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปประเทศออสเตรเลีย 10 อันดับแรกปี 2557 (ม.ค. – พ.ค.) และมูลค่าการส่งออกย้อนหลัง 3 ปี (2554 – 2556)


ที่มา : เว็บไซต์ https://www.gtis.com/gta/ ณ วันที่ 15 กรกฏาคม 2557

จากตารางมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปประเทศออสเตรเลีย 10 อันดับแรกปี 2557 (ม.ค. – พ.ค.) และมูลค่าการส่งออกย้อนหลัง 3 ปี (2554 – 2556) สินค้า 5 อันดับแรกที่ประเทศไทยส่งออกไปยังออสเตรเลียมากที่สุด ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ (พิกัดสินค้า 87 มูลค่า 1,488.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (พิกัดสินค้า 84 มูลค่า 381.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก (พิกัดสินค้า 39 มูลค่า 253.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (พิกัดสินค้า 16 มูลค่า 124.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และผลิตภัณฑ์จากเหล็กและเหล็กกล้า (พิกัดสินค้า 73 มูลค่า 114.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

สินค้า

 1. อาหารทะเล
  เช่น กุ้งแช่แข็งที่ได้เปรียบเรื่องคุณภาพและรสชาติ แม้อาจจะมีราคาที่สูงกว่าประเทศเวียดนามและจีนก็ตาม
 2. ธุรกิจยานยนต์และส่วนประกอบ
  ผู้ประกอบการรถยนต์ของออสเตรเลียนิยมนำเข้าสินค้ายานยนต์และส่วนประกอบจากไทย โดยเฉพาะรถยนต์ประเภทเพื่อการพาณิชย์และรถยนต์ขนาดเล็ก (ในขณะที่ออสเตรเลียมีศักยภาพในการผลิตรถขนาดใหญ่) ซึ่งถือเป็นการทำการค้าแบบเกื้อหนุนกันเนื่องจากผลิตรถยนต์ที่ต่างประเภทกัน ทำให้ไม่เกิดปัญหาด้านการแย่งตลาด แต่กลับทำให้เกิดการร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดและพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีในการผลิตรถยนต์ร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตาม ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ของออสเตรเลียมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไป เนื่องจากปัญหาต้นทุนที่สูงขึ้น ทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีฐานการผลิตในประเทศออสเตรเลียย้ายฐานผลิตไปยังประเทศอื่นที่มีต้นทุนต่ำกว่า รวมถึงย้ายฐานผลิตมาไทย เนื่องจากไทยมีศักยภาพทั้งที่ตั้ง และเป็นศูนย์กลางการส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ
 3. สินค้าประเภทอัญมณีและเครื่องประดับ
  ถือเป็นสินค้าที่มีศักยภาพมาก และมีแนวโน้มที่จะครองตลาดได้มากขึ้นในอนาคต ถึงแม้ว่าการส่งออกอัญมณีโดยตรงจากไทยไปออสเตรเลียมีมูลค่าไม่มากนักเมื่อเทียบกับประเทศคู่ค้าอื่น ๆ แต่หากคำนวณมูลค่าที่แท้จริงที่ผู้ค้าชาวออสเตรเลียเดินทางมาซื้อและถือสินค้าติดตัวไปเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยทีเดียว
product