ปาปัวนิวกินี

รู้จักรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี

ภาพรวมประเทศรัฐเอกราชปาปัวนิวกินีเป็นประเทศที่อยู่ในเขตโอเชียเนีย เป็นพื้นที่ทางตะวันตกของ เกาะนิวกินี โดยมีพื้นที่ทางตะวันตกเป็นของจังหวัดปาปัวของประเทศอินโดนนิเซีย รัฐเอกราชปาปัวนิวกินีตั้งอยู่บริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย และทางตะวันตกของ หมู่เกาะโซโลมอน และเป็นส่วนหนึ่งของเครือจักรภพ (Commonwealth)

ในด้านการเมือง การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีของปาปัวนิวกินีมีขึ้นระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 โดยนาย Peter O’Neill ได้รับคะแนนเสียง 44,917 เสียง คิดเป็นร้อยละ 75 ของการลงคะแนนเสียงทั้งหมดจากประชาชนใน Highlands และได้รับการลงคะแนนเสียงจากสมาชิกรัฐสภา 94 ต่อ 12 ทำให้นาย O’Neill เป็นนายกรัฐมนตรีของปาปัวนิวกินี ถึงปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2546 ผู้นำประเทศสมาชิก Pacific Islands Forum (PIF) 6 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี ฟิจิ ตองกา และซามัว จึงได้ลงนามความตกลง Regional Assistance Mission to Solomon Islands (RAMSI) กับรัฐบาลหมู่เกาะโซโลมอน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่หมู่เกาะโซโลมอนโดยการส่งทหาร ตำรวจ และผู้เชี่ยวชาญ เข้าไปช่วยเหลือหมู่เกาะโซโลมอนในการรักษาความสงบ อย่างไรก็ตาม เมื่อปี พ.ศ. 2556 ได้มีการถอนกำลังทหารออกทั้งหมดแล้ว คงเหลือเพียงกองกำลังตำรวจรักษาความสงบบางส่วน


ข้อมูลทั่วไป

 • เมืองหลวง : กรุงพอร์ต มอร์สบี (Port Moresby)
 • ชื่อทางการ : รัฐเอกราชปาปัวกินี (ได้รับเอกราชจาก Australian-administered UN Trusteeship เมื่อวันที่ 16 กันยายน ค.ศ. 1975)
 • ขนาดพื้นที่ : 463,000 ตารางกิโลเมตร
 • ภาษาราชการ : ภาษาทอกพิซิน (Tok Pisin) ภาษาอังกฤษ และ ภาษาฮีรีโมตู (Hiri Motu)
 • ประชากร : 7 ล้านคน (ข้อมูลปี ค.ศ. 2013)
 • สกุลเงิน : คีน่า (PGK) (1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 2.48 คีน่า, 1 คีน่า เท่ากับ 13 บาท)
 • ประมุขของประเทศ : สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร โดยมี H.E. Michael Ogio เป็นผู้สำเร็จราชการ (Governor-General)
 • หัวหน้ารัฐบาล : The Honourable Peter O’Neil นายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินี

ข้อมูลทางเศรษฐกิจและดัชนีชี้วัด

 • GDP : 15.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี ค.ศ. 2012) และ 16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี ค.ศ. 2013)
 • GDP PPP : 18.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี ค.ศ. 2012) และ 19.8 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ (ปี ค.ศ. 2013)
 • GDP per capita : 2,217 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี ค.ศ. 2012) และ 2,283 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐ (ปี ค.ศ. 2013)
 • GDP per capita PPP : 2,736 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี ค.ศ. 2012) และ 2,834 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี ค.ศ. 2013)
 • Real GDP growth (% change yoy) : 8.1% (ปี ค.ศ. 2012) และ 4.6% (ปี ค.ศ. 2013)
 • Current account balance : -7,717 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี ค.ศ. 2012) และ -4,461 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี ค.ศ. 2013)
 • Current account balance (% GDP) : -51.0% (ปี ค.ศ. 2012) และ -27.9% (ปี ค.ศ. 2013)
 • อัตราเงินเฟ้อ (inflation rate) (% yoy change) : 2.2% (ปี ค.ศ. 2012) และ 3.8% (ปี ค.ศ. 2013)
 • อันดับประเทศที่สะดวกต่อการลงทุน (โดย World Bank ) : อันดับที่ 101 (ปี ค.ศ. 2014)การคมนาคม

ปาปัวนิวกินีมีระบบขนส่งที่ค่อนข้างจำกัด เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา ทำให้ไม่มีถนนเชื่อมระหว่างเมืองหลวง (พอร์ต มอสบี) ไปยังเมืองสำคัญอื่นๆ มีเพียงการเดินทางด้วยเครื่องบิน หรือทางเท้าเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ปาปัวนิวกินีมีโครงการพัฒนาระบบการขนส่ง สืบเนื่องจากแผนพัฒนาประเทศปาปัวนิวกินีระยะกลางช่วงปี ค.ศ. 2011-2015 รัฐบาลมีโครงการที่จะพัฒนา/ปรับปรุงถนนที่มีอยู่แล้วให้ ดีขึ้น และจะสร้างถนนเชื่อมเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ของปาปัวนิวกินี (Economic Corridor) และโครงการพัฒนาท่าเรือ 17 แห่ง และสนามบินนานาชาติที่กรุงพอร์ต มอร์สบี ให้มีความทันสมัยมากขึ้น


แหล่งที่มาของภาพ :
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Papua_New_Guinea_map.png

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Papua_New_Guinea.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:K50back.jpg