สาธารณรัฐฟิจิ (Republic of Fiji)

รู้จักสาธารณรัฐฟิจิ

ภาพรวมประเทศสาธารณรัฐฟิจิ ตั้งอยู่บนหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ทิศตะวันตกเป็นประเทศวานูอาตู ทิศตะวันออกเป็นประเทศตองกา และทางทิศเหนือคือประเทศตูวาลู ประกอบด้วยเกาะ 322 เกาะ แต่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 106 เกาะ เป็นเกาะหินภูเขาไฟ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและมีพื้นที่ราบเพียงเล็กน้อย พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าไม้ และต้นมะพร้าวบริเวณชายฝั่ง บริเวณที่แห้งแล้งเป็นทุ่งหญ้า หรือใช้ใน การทำไร่อ้อย มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น

สาธารณรัฐฟิจิ มีกรุงซูวาเป็นเมืองหลวง และเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการและหน่วยงานผู้แทนต่างประเทศ และมีเมืองนาดีเป็นเมืองท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลและเป็นศูนย์กลางของฟิจิที่สามารถเชื่อมต่อไปยังหมู่เกาะต่างๆ ผ่านท่าเรือ Denarau ได้แก่ เกาะ South Sea เกาะ Mana และเกาะ Beachcomber รายได้หลักที่สำคัญของฟิจิมาจากธุรกิจท่องเที่ยวแบบครบวงจรของเมืองนาดี ได้แก่ โรงแรมหรือรีสอร์ท ร้านอาหาร การจัด package ทัวร์ตามเกาะต่าง ๆ และการขายของที่ระลึกพื้นเมือง เมืองนาดีมีโรงแรมหรือรีสอร์ ระดับ 4-5 ดาวหลายแห่งที่บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่บนเกาะ Denarau

พืชพันธุ์ทางการเกษตรที่ฟิจิปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง เผือก ต้นสน และผลไม้ อาทิ มะม่วง สับปะรด และสาเก การปลูกพืชพันธุ์ทางการเกษตรส่วนใหญ่จะเน้น เพื่อการบริโภคภายในประเทศ เป็นหลัก แต่จะมีสินค้าเกษตรบางชนิด ได้แก่ อ้อย เผือก มันสำปะหลังที่จะส่งออกไปยังประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ รวมถึงประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เพื่อรองรับตลาดชาวพื้นเมือง Polynesian ที่อพยพไปตั้งรกรากในประเทศดังกล่าว


ข้อมูลทั่วไป

 • พื้นที่ : 18,376 ตร.กม.
 • เมืองหลวง : กรุงซูวา (Suva) ตั้งอยู่บนเกาะ Viti Levu มีประชากรประมาณ 205,000 คน
 • ประชากร : ประมาณ 899,057 คน
  (57.3% เป็นชาวฟิจิ 37.6% เป็นชาวอินเดีย 5.1% เป็น ชาวยุโรป จีนและอื่นๆ)
 • ภาษาทางการ : ภาษาอังกฤษ และภาษาฟิจิเป็นภาษาราชการ
Fiji


ข้อมูลทางเศรษฐกิจและดัชนีชี้วัด

 • สกุลเงิน : ฟิจิดอลลาร์ (Fiji Dollar)
  (1 ฟิจิดอลลาร์ ประมาณ 17 บาท และ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ 1.9 ฟิจิดอลลาร์)
 • GDP : 4.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลปี พ.ศ. 2555)
 • GDP per capita : 4,476 (อันดับที่ 157 ของโลก) (ข้อมูลปี พ.ศ. 2555)
 • GDP Growth : ร้อยละ 2.2 (ข้อมูลปี พ.ศ. 2555)
 • GDP composition : service 67.7%, industry 20.0%, agriculture 12.2%
 • อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 4.3 (ข้อมูลปี พ.ศ. 2555)
 • มูลค่าการค้ารวม : 3,928.65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลปี พ.ศ. 2556)
 • มูลค่านำเข้า : 2,820.73 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลปี พ.ศ. 2556)
 • มูลค่าส่งออก : 1,107.92 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลปี พ.ศ. 2556)
 • ขาดดุลการค้า : 1,712.81 พันล้าน USD (ข้อมูลปี พ.ศ. 2556)
 • ทรัพยากรธรรมชาติ : ปลา ทอง, ไม้ ทองแดง
 • อุตสาหกรรม : การท่องเที่ยว น้ำตาล เสื้อผ้าสำเร็จรูป
 • ตลาดส่งออก : ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
 • ตลาดนำเข้า : สิงค์โปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
 • สินค้าส่งออก : น้ำตาล เสื้อผ้าสำเร็จรูป ทอง ไม้ น้ำมัน มะพร้าว ปลา กากน้ำตาล สาเก
 • สินค้านำเข้า : เครื่องจักร ปิโตรเลียม อาหาร เคมีภัณฑ์
Fiji Dollra


การคมนาคม

ระบบคมนาคมและระบบโครงสร้างพื้นฐานของฟิจิ ยังไม่ทันสมัยและต้องการปรับปรุง โดยได้รับความช่วยเหลือจากเงินทุนนอกประเทศ อาทิ Asian Develop Bank (ADB) ให้การสนับสนุนการสร้างถนนและท่าเรืออุตสาหกรรม ญี่ปุ่นให้เงินสนับสนุนการสร้างโรงกรองน้ำ และประเทศจีนให้ทุนสร้างสะพานเชื่อมเกาะนาวูโซและเงินสนับสนุนรัฐบาลด้านโทรคมนาคน การลงทุน การปรับปรุงคุณภาพของระบบขนส่งและระบบเตือนภัยจากแผ่นดินไหว

ท่าอากาศยานระหว่างประเทศของฟิจิมีสองแห่งคือ

 1. ท่าอากาศยานระหว่างประเทศที่เมืองนาดี (Nadi) ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ Viti Levu และอยู่ห่างจากกรุงซูวา (Suva) 3 ชั่วโมงโดยรถยนต์
 2. ท่าอากาศยานระหว่างประเทศที่เมือง Nausori ใช้เวลาเดินทาง 30 นาทีจากตัวเมืองซูวา มีอัตรา ค่าโดยสารแท๊กซี่ประมาณ 20 ฟิจิดอลลาร์

แหล่งที่มาของภาพ :
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fiji_map.png

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Fiji.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:New5fijidollar.png