เกร็ดการทำธุรกิจ

โครงสร้าง/แนวโน้มทางการค้า

โครงสร้างทางการค้าระหว่างไทย – ออสเตรเลีย

ตารางการค้าระหว่างออสเตรเลีย – ไทย

มูลค่า : ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปี ปริมาณการค้ารวม ส่งออก นำเข้า ดุลการค้า
มูลค่า สัดส่วน %YoY มูลค่า %YoY มูลค่า %YoY
2554 (2011) 15,716.8 5.6 1.4 6,986.8 29.4 8,730.0 -13.6 -1,743.2
2555 (2012) 15,615.2 5.8 -0.6 5,072.1 -27.4 10,543.1 20.8 -5,471.0
2556 (2013) 15,779.3 6.0 1.1 4,782.3 - 5.7 10,997.0 4.3 -6,214.7
2557 (2014) 5,675.7 5.3 -19.8 1,899.5 -22.9 3,776.2 -18.2 -1,876.7

ที่มา: ข้อมูลจาก Global Trade Atlasโดย Global Trade Information Services https://www.gtis.com/gta/ วันที่15 กรกฏาคม 2557


จากตารางการค้าระหว่างออสเตรเลีย – ไทย จะสังเกตเห็นว่า ไทยส่งออกไปออสเตรเลียมากกว่าออสเตรเลียส่งออกไปประเทศไทย ทำให้ไทยได้ดุลออสเตรเลียอย่างต่อเนื่อง (หลังจากลงนามความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลียในปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) ล่าสุด (ปี พ.ศ. 2557) ไทยเป็นตลาดนำเข้าอันดับที่ 8 ของออสเตรเลีย และเป็นตลาดส่งออกลำดับที่ 9 ของออสเตรเลีย


ตารางสินค้าส่งออกจากออสเตรเลียไปประเทศไทย

HS อันดับ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านดอลลาร์สหรัฐ % YoY
(13/12)
2552
2009
2553
2010
2554
2011
2555
2012
2556
2013
27 1 ถ่านหินน้ำมันและผลิตภัณฑ์อื่นๆ 752.3 1785.2 1443.2 1189.4 1259.3 5.9
71 2 อัญมณีและเครื่องประดับ 970.2 1484.6 2716.1 897.3 1164.8 29.8
76 3 อะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์จากอะลูมิเนียม 380.4 386.3 422.5 415.9 438.5 5.4
72 4 เหล็กและเหล็กกล้า 65.6 168.0 280.8 138.5 181.5 31.1
52 5 ด้ายและเส้นใย 89.4 146.3 250.7 192.5 177.2 -7.9
84 6 เครื่องจักรและส่วนประกอบเครื่องจักร 93.6 115.6 121.0 178.6 151.1 -15.4
30 7 ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 157.5 180.3 195.3 223.2 140.5 -37.1
74 8 ทองแดงและผลิตภัณฑ์จากทองแดง 92.5 125.8 229.0 503.9 133.9 -73.4
10 9 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 79.9 113.1 230.1 337.0 131.7 -60.9
11 10 ผลิตภัณฑ์จากข้าว 76.4 74.9 77.8 98.5 94.0 -4.5
การส่งออกรวม 3364.7 5395.7 6986.8 5072.1 4782.3 - 5.71

ตารางสินค้านำเข้าของออสเตรเลียจากประเทศไทย

HS อันดับ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านดอลลาร์สหรัฐ % YoY
(14/13)
2554
2011
2555
2012
2556
2013
2557
(ม.ค. – พ.ค.)
2014
87 1 รถยนต์และส่วนประกอบ 2,537.41 3,754.44 4,408.52 1,488.10 -20.97
84 2 เครื่องจักรและส่วนประกอบเครื่องจักร 1,013.71 1,074.45 1,204.26 381.24 -4.93
39 3 พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก 541.22 567.62 652.42 253.23 16.89
16 4 อาหารทะเลกระป๋อง/แปรรูป 304.94 349.39 325.88 124.40 19.89
73 5 ผลิตภัณฑ์จากเหล็กและเหล็กกล้า 213.70 586.03 765.87 114.63 -60.20
40 6 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 290.19 261.61 262.70 113.38 39.37
71 7 อัญมณีและเครื่องประดับ 752.03 925.80 357.20 109.25 -50.60
85 8 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ 374.79 317.64 276.36 86.58 -2.92
27 9 ถ่านหินน้ำมันและผลิตภัณฑ์อื่นๆ 271.84 200.11 201.01 80.38 47.08
  10 กล้องถ่ายรูป แว่นตา และขิ้นส่วน 69.86 96.85 116.96 53.25 28.42
  7,922.29 9,720.70 10,186.05 3,413.44 -15.43

ที่มา : ข้อมูลจาก Global Trade Atlas โดย Global Trade Information Services https://www.gtis.com/gta/ วันที่ 15 กรกฏาคม 2557


จากตารางสินค้าส่งออกจากออสเตรเลียไปประเทศไทย และ ตารางสินค้านำเข้าของออสเตรเลียจากประเทศไทย สินค้าที่ออสเตรเลียส่งออกไปยังประเทศไทยที่สำคัญ 5 อันดับแรก (ปี พ.ศ. 2556) ได้แก่ ถ่านหิน น้ำมันและผลิตภัณฑ์อื่นๆ อัญมณีและเครื่องประดับอะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์จากอะลูมิเนียมเหล็กและเหล็กกล้า และด้ายและเส้นใย ส่วนสินค้าที่ออสเตรเลียนำเข้าจากไทยที่สำคัญ 5 อันดับแรก (ปี พ.ศ. 2557) ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และผลิตภัณฑ์จากเหล็กและเหล็กกล้า


แนวโน้มทางการค้า/การลงทุนไทย - ออสเตรเลีย

 1. ในส่วนของการค้าสินค้า จากข้อมูลสินค้านำเข้าของออสเตรเลียจากประเทศไทย 7 อันดับแรก
  (ตารางสินค้านำเข้าของออสเตรเลียจากประเทศไทย) ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ พลาสติก อาหารทะเลกระป๋อง/แปรรูป และผลิตภัณฑ์จากเหล็กและเหล็กกล้า) จะเห็นว่า สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เน้นการใช้แรงงานในการผลิต (labour intensive manufacturing) ประกอบกับปัจจุบัน ศักยภาพทางการผลิตของออสเตรเลียลดลง เนื่องจากต้นทุนการผลิต (ค่าแรงงานและราคาวัตถุดิบ) มีราคาสูง ส่งผลให้ออสเตรเลียต้องนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานผลิตจากต่างประเทศ รวมถึงบริษัทออสเตรเลียมีแนวโน้มที่จะตั้งโรงงานผลิตสินค้าที่ใช้แรงงานมากในต่างประเทศที่มีค่าแรงงานต่ำกว่าในออสเตรเลีย อาทิ ประเทศไทย เวียดนาม จีน และส่งออกสินค้าดังกล่าวกลับไปขายที่ออสเตรเลียหรือประเทศอื่น ๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
 2. สำหรับภาคบริการ ออสเตรเลียมีศักยภาพด้านการบริการ
  ได้แก่ การศึกษา การธนาคาร การท่องเที่ยว เป็นต้น และต้องการทบทวนการเจรจาด้านการบริการกับไทยในกรอบความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) ในส่วนของนักลงทุนไทย ธุรกิจภาคบริการของไทยที่มีศักยภาพในออสเตรเลีย ได้แก่ โรงแรม นวดไทยหรือสปา ร้านอาหาร

โครงสร้าง/แนวโน้มทางการค้า

โครงสร้างการลงทุนและการส่งออกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ พบการบริการถือเป็นภาคการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของรัฐนิวเซาท์เวลส์ คิดเป็น 36% ของการส่งออกรวมในปี 2553-54 เช่น การให้บริการทางการเงิน ระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลต่าง ๆ และรัฐนิวเซาท์เวลส์ยังเป็นผู้ให้บริการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศด้านการท่องเที่ยวและการบริการด้านการศึกษา ตลอดจนด้านการตลาดและการค้ากับต่างประเทศ

อุตสาหกรรมการผลิตของรัฐมีขนาดใหญ่ คิดเป็นลำดับที่ห้าของการส่งออกรวมในปี 2553-54 เช่น อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักร เป็นต้น และคิดเป็นสัดส่วนถึง 2/3 ของรัฐ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถและจุดแข็งของรัฐในการผลิตสินค้าเทคโนโลยีชั้นสูงที่ทันสมัย ในขณะที่การทำเหมืองแร่ คิดเป็น 1/4 ของการส่งออก สะท้อนให้เห็นถึงราคาสินค้าที่สูงและความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น แร่ธาตุ เช่น ถ่านหิน

รัฐนิวเซาท์เวลส์มีอุตสาหกรรมการส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญ และในช่วงสองปีที่ผ่านมามีการเติบโตที่ดี การท่องเที่ยวก็ถือว่าสร้างรายได้ และคิดเป็นสัดส่วนการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ ครอบคลุมสินค้าและบริการทั้งจากภาคธุรกิจที่ต้องเดินทางระหว่างประเทศ นักเรียนและบุคคลทั่วไป


สัดส่วนของการส่งออกของรัฐนิวเซาท์เวลส์และออสเตรเลีย 2010-2011

ภาคอุตสาหกรรม การส่งออกของ
รัฐนิวเซาท์เวลส์ (%)
การส่งออกของ
ออสเตรเลีย (%)
การบริการ 35.6 17.1
การผลิต
-  การผลิต (มีขั้นตอนมาก)
-  การผลิตทั่วไป
19.6
13.3
6.3
13.9
9.2
4.7
การเกษตร 7.2 8.9
การทำเหมืองแร่ 26.4 50.1
อื่น ๆ 8.4 3.9
รวมทั้งหมด 100.0 100.0

รายละเอียด:

1. ภาคการส่งออกเป็นข้อมูลที่รวบรวมโดยใช้การจำแนกประเภทการค้าการส่งออก (TREC) ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของรหัส HS 6 หลัก ได้แก่

 1. การเกษตร: 111 = อาหารที่ยังไม่ได้ปรุงหรือสัตว์มีชีวิตอื่น ๆ 114 = ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ยังไม่ได้ปรุง แต่จัดเป็นผลิตภัณฑ์หลัก เช่นเนย นมพาสเจอร์ไรส์ เนื้อแดง เป็นต้น 121 = แปรรูปอาหาร และ 124 = การแปรรูปอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหาร
 2. การทำเหมืองแร่: 112 = เชื้อเพลิงที่ยังไม่ได้แปรรูป 122 = เชื้อเพลิงแปรรูป 113 = แร่ธาตุที่ยังไม่ได้แปรรูป และ 123 = แร่ธาตุแปรรูป
 3. ภาคการผลิตทั่วไป ที่เป็นการผลิตสินค้าต้นน้ำ: 231 = แร่และโลหะ 232 = สารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น สบู่ ผงซักฟอก และ 234 = ผลิตภัณฑ์ต้นน้ำประเภทอื่น ๆ
 4. ภาคการผลิตที่เน้นขั้นตอนมากและมีความประณีตสูง: 241 = การถลุงและแปรแร่ 242 = การผลิตสารเคมีที่มีความซับซ้อน 243 = ผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมที่เน้นงานประณีต และ 244 = ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
 5. อื่น ๆ รวมถึง อาคารและอุปกรณ์สำหรับการติดตั้งของโครงการขนาดใหญ่ รถ หุ้มเกราะ และอาวุธสงคราม ทอง (การเงินและไม่ใช่การเงิน) และรายการที่เป็นความลับอื่นๆ การส่งออกของออสเตรเลีย หมายรวมถึง การส่งออกที่ไม่ได้คิดรัฐที่เฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมการต่างประเทศและการค้า, องค์ประกอบของการค้าระหว่างประเทศและการค้าของออสเตรเลีย รัฐและเมืองต่างๆ ปี 2010-2011

โดย 5 ลำดับแรกที่มีรัฐนิวเซาท์เวลส์มีการส่งออกมากที่สุดคือ ญี่ปุ่น (คิดเป็น 27% ของการส่งออกรวมของรัฐนิวเซาท์เวลส์) จีน (คิดเป็น 11%) เกาหลีใต้ (คิดเป็น 11%) ไต้หวัน (คิดเป็น 7%) และสหรัฐอเมริกา (คิดเป็น 6%) โดยยอดการส่งออกที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือการส่งออกสินค้าของรัฐนิวเซาท์เวลส์ไปยังประเทศญี่ปุ่น (เพิ่มขึ้น $1.4 พันล้าน หรือ 17%) และภาพรวมการส่งออกอื่น ๆ ปรับตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เช่น ไต้หวัน มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะที่จีนเพิ่มขึ้น 740 ล้านดอลลาร์ หรือ 23% ในช่วงเวลาเดียวกัน


ตลาดการส่งออก 10 ลำดับแรกของรัฐ NSW และส่วนแบ่งการส่งออกของออสเตรเลียในปี 2010-2011

ประเทศ ในรัฐนิวเซาท์เวลส์
($ million)
การส่งออกทั้งหมด
ของรัฐ (%)
การส่งออกทั้งหมดของ
ออสเตรเลีย (%)
การส่งออกของรัฐ
เทียบกับประเทศ
ญี่ปุ่น 9,741 26.8 19.1 20.7
จีน 3,964 10.9 26.4 6.1
เกาหลีใต้ 3,903 10.7 9.2 17.3
ไต้หวัน 2,354 6.5 3.7 25.8
สหรัฐอเมริกา 2,294 6.3 3.7 25.3
นิวซีแลนด์ 2,141 5.9 3.1 27.8
อินเดีย 1,265 3.5 6.4 8.0
ไทย 1,016 2.8 2.8 14.6
อินโดนีเซีย 860 2.4 1.9 18.0
มาเลเซีย 616 1.7 1.7 15.2
อื่น ๆ 28,155 77.4 78.0 14.7
ทั้งหมด 36,371 100.0 100.0 14.8

รายละเอียด:

 1. ข้อมูลตามการบันทึกค่าของศุลกากร
 2. การส่งออกสินค้าของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ไม่รวมการส่งออกสินค้าไปยังประเทศอื่น ซึ่งข้อมูลตามสำนักงานสถิติออสเตรเลีย (ABS) ประเมินตัวเลขกว่า $40,622 ล้านในปี 2010-11 โดยตัวเลขการค้าในบัญชีของรัฐโดยศุลกากร อยู่ในความสมดุลของการชำระเงินพื้นฐานซึ่งปรับตามรายการที่ถูกบันทึกในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนมือ
 3. การส่งออกของออสเตรเลียรวมตัวเลขที่มีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศอื่นด้วย
 4. หากรวมการส่งออกอีกครั้งไปยังประเทศอื่นของรัฐนิวเซาท์เวลส์จะสามารถคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการส่งออกสินค้าในออสเตรเลียได้ 16.6%
ที่มา : World Trade Atlas (ข้อมูลการค้า ABS)

แนวโน้มทางการค้าในปี 2012-2015

สำหรับในส่วนของประเทศออสเตรเลียนั้น จากผลการสำรวจปี 2012 พบว่าออสเตรเลียขับเคลื่อนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมูลค่าสินค้าและการส่งออกโดยรวมสูงถึง 300 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยประเทศที่ส่งออกสูงสุดได้แก่ ประเทศจีน (78.9 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย) ญี่ปุ่น (49.9 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย) เกาหลีใต้ (21.6 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย) และบางประเทศในอาเซียน โดยมูลค่าการส่งออกไปยังทวีปเอเชียนั้นสูงถึงร้อยละ 70 ของรายได้จากการส่งออกทั้งหมดของออสเตรเลีย


ที่มา : Department of Foreign Affairs and Trade, Australia’s Trade with East Asia 2012 และ รายงาน Australia-Benchmark-Report)

และจากแผนยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนของรัฐนิวเซาท์เวลส์ปี 2012-2015 พบว่าแนวโน้มทางการค้าของรัฐหลักๆ ในอนาคตจะมุ่งเน้น

 1. การขยายฐานการลงทุนและการจ้างงาน
 2. สร้างทัศนวิสัยการทำธุรกิจเชิงบวก
 3. มุ่งสู่การบริการและการขนส่งเป็นเลิศจะมีการส่งเสริมแรงงานฝีมือ/เฉพาะ ควบคู่กับการนำเอาระบบความปลอดภัยมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น
ที่มา : จากการแปลแผนยุทธศาสตร์ด้านการค้าและการลงทุน รัฐนิวเซาท์เวลส์ ปี 2012-2015 http://www.trade.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/437220/NSW-Trade-and-Investment-Strategic-Plan-2012-2015.pdf