เกร็ดการทำธุรกิจ

ปัญหา อุปสรรค และข้อพึงระวังในการทำธุรกิจในออสเตรเลีย

ค่าแรงขั้นต่ำ

เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพที่สูง ทำให้ค่าแรงขั้นต่ำสูงตาม ไปด้วย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการที่สูงขึ้นของบริษัทที่เข้าไปลงทุนในออสเตรเลีย

มาตรการและกฎหมายควบคุมสิ่งแวดล้อม

ออสเตรเลียให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตสินค้าที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม โดยออกมาตรการและกฎหมายที่มีเข้มงวดเช่น กฎหมายการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทในออสเตรเลียมีราคาสูงขึ้น

ศักยภาพภาคการผลิตของออสเตรเลียลดลง

ภาคการผลิต (manufacturing) ของออสเตรเลียสูญเสียความสามารถในการแข่งขันไปมาก โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าแรงงานที่สูงขึ้น และค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียที่แข็งค่าขึ้น ส่งผลให้ต้นทุน การผลิตสินค้าในออสเตรเลีย และราคาสินค้าส่งออกมีราคาแพงขึ้น เมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่ม OECD ได้แก่ สหราชอาณาจักร แคนาดา อิตาลี ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เกาหลี สเปน เยอรมนี และญี่ปุ่น ในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2545 – 2555 ออสเตรเลียมีอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าแรงงานมากที่สุด โดยเพิ่มจากร้อยละ 3.25 ในปี พ.ศ. 2545 เป็นร้อยละ 37 ในปี 2555 และในช่วงดังกล่าวค่าเงินดอลลาร์อออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น ร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

Coming soon