เกร็ดการทำธุรกิจ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการลงทุนในพื้นที่

SUCCESS
 1. การกำหนดเป้าหมายหรือแผนงานที่ชัดเจนในการลงทุนทำธุรกิจ
 2. การทำ market survey ในพื้นที่ที่ต้องการลงทุน
  โดยอาจจ้างมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยในพื้นที่ทำวิจัยให้
 3. การหาข้อมูล และเข้าใจจุดแข็ง - จุดอ่อนของพื้นที่ที่ต้องการลงทุน
  รวมถึงมองหาปัจจัยที่เป็นโอกาสและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ กฎระเบียบในแต่ละรัฐของออสเตรเลียแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรัฐบาลแต่ละรัฐ นักลงทุนไทยจึงจำเป็นศึกษากฎระเบียบของรัฐที่เข้าไปลงทุน โดยอาจว่าจ้างหน่วยงานที่ปรึกษาของออสเตรเลียที่ชำนาญในพื้นที่นั้น ๆ
 4. การร่วมทุนหรือหาหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มั่นคงและมีรากฐานที่แข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจมาก่อนแล้ว
  ซึ่งจะเอื้อต่อการต่อยอดธุรกิจจากฐานเดิม และการหาช่องทางในการสร้างหุ้นส่วนทางธุรกิจใหม่ ๆ
 5. ศึกษากฎระเบียบและข้อตกลงทางการค้า
  ได้แก่ ความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย(TAFTA) และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ (ASEAN – Australia - New Zealand Free Trade Area - AANZFTA) เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้กรอบความตกลงที่ออสเตรเลียมีกับประเทศต่าง ๆ ในการทำการค้าและการลงทุน
 6. มีเครือข่ายหรือช่องทางการติดต่อกับภาครัฐทั้งไทยและออสเตรเลีย
 7. มีเครือข่ายหรือช่องทางการติดต่อเพื่อร่วมธุรกิจกับภาคเอกชนในพื้นที่
 8. การรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)
  โดยการเคารพชุมชนและสังคมในพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
Coming soon