เกร็ดการทำธุรกิจ

SWOT Analysis การลงทุนในประเทศออสเตรเลีย

SWOT

Strength

 • ประชากรออสเตรเลียมาจากหลายชนชาติมีลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ทำให้มีความต้องการที่หลากหลาย
 • ประชากรมีอำนาจซื้อสูง
 • เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและแร่ธาตุที่สำคัญและอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลก
 • เป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และมีเทคโนโลยีทันสมัย

Weakness

 • ออสเตรเลียมีขนาดตลาดที่ไม่ใหญ่นักเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆ เนื่องจากมีจำนวนประชากรเพียง 23 ล้านคน (ข้อมูล ปี พ.ศ. 2556)
 • มีการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป จำนวนมากส่งผลให้มีการพึ่งพิงสินค้าจากไทยไม่มากนัก
 • ประเทศมีอาณาเขตกว้างขวาง ทำให้ต้นทุนการขนส่งสูง
 • ความแตกต่างทางด้านภาษา (ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ)
 • ความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากต้นทุนการผลิตมีราคาสูง (ค่าแรงงานและ ค่าวัตถุดิบ)

Opportunity

 • ข้อตกลง TAFTA เอื้อประโยชน์ต่อนักธุรกิจไทยในการเป็นเจ้าของธุรกิจในออสเตรเลียได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจสำคัญ อาทิ อุตสาหกรรมเหมืองแร่
 • มีการปรับลดข้อกีดกันทางด้านภาษีศุลกากร (tariff barrier) ภายใต้ข้อตกลง TAFTA
 • ส่งเสริมโอกาสความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลีย อาทิ ด้านปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เนื่องจากทั้งสองประเทศมีความเชี่ยวชาญด้านนี้เหมือนกัน โดยประเทศไทยสามารถเป็นแหล่งผลิตที่มีต้นทุนไม่สูง ในขณะที่ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ทันสมัย
 • การแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีโดยเฉพาะภาคการเกษตร
 • ศักยภาพด้านการผลิตของออสเตรเลียที่ลดลงจะสร้างโอกาสให้ประเทศไทยสามารถส่งเสริมการย้ายฐานการผลิตจากออสเตรเลียไปประเทศไทย
 • ชาวออสเตรเลียมีความชื่นชอบอาหารไทยและภาคบริการของไทย ทำให้ธุรกิจร้านอาหาร นวด/สปา และการค้าปลีก-ค้าส่งผลิตภัณฑ์ของไทยมีลู่ทางที่ดีในการทำธุรกิจในออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากชาวออสเตรเลียมีอำนาจซื้อสูง และให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพ ธุรกิจไทยจึงควรคำนึงถึง คุณภาพของสินค้าและบริการเป็นหลัก

Threat

 • เนื่องจากออสเตรเลียประกอบด้วย 6 รัฐและ 2 เขตการปกครองที่มีกฎระเบียบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรัฐบาลของแต่ละรัฐต่อพื้นที่
 • ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียที่ผันผวนจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต
 • ออสเตรเลียมีมาตรการด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดมาก ได้แก่ กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายควบคุมด้านอาหาร เป็นต้น
 • ออสเตรเลียออกมาตรการการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศบางประเภท โดยเฉพาะสินค้าเกษตร แปรรูป
Coming soon