สินค้าและอุตสาหกรรมที่เป็นนโยบายเศรษฐกิจในภาพรวมสินค้าที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ได้แก่ สินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม อาทิ เนื้อสัตว์ ธัญพืช นมเนย พืชสวน อาหารทะเล และไวน์ ซึ่งเป็นอุตตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ออสเตรเลีย และคิดเป็นร้อยละ 18 ของการจ้างงานภาคการผลิต

ในส่วนของอุตสาหกรรม รัฐบาลออสเตรเลียส่งเสริมให้มีการลงทุนจากต่างชาติในออสเตรเลียใน 5 สาขา ได้แก่

  1. ธุรกิจการเกษตรและอาหาร
  2. โครงสร้างพื้นฐาน
  3. โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
  4. ทรัพยากรและพลังงาน และ
  5. การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย